Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ETİK KOMİSYONU

Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu, Bakanlık makamından alınan 31/05/2005 tarihli onay ile kurulmuştur.
Söz konusu komisyon;
– Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında,
– Teftiş, Hesap Uzmanları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlıklarından 1’er
Başkan Yardımcısı,
– Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden 1 Hukuk Müşaviri,
– Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat, Gelir Politikaları, Milli Emlak ve
Personel Genel Müdürlüklerinden 1’er Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 1 başkan 9 üyeden oluşmaktadır.

Ancak, 646 sayılı KHK’ye istinaden Bakanlık Makamından alınan 13/10/2011 tarihli onay uyarınca Teftiş-Hesap Uzmanları Kurullarında birer Başkan Yardımcısı yerine Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısının, 08/05/2013 tarihli onay ile de Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünden bir Genel Müdür Yardımcısı yerine Maliye Yüksek Eğitim Merkez Başkanlığından bir Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

Komisyonun görev süresi iki yıldır.
Komisyonun sekreterya işleri Personel Genel Müdürlüğü (Disiplin ve Soruşturma (I) Şube Müdürlüğü) tarafından yerine getirilmektedir.


MALİYE BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU (Mevcut)
Başkan : Ömer DUMAN – Müsteşar Yardımcısı
Üye : Osman KIRBIYIK – Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üye : Oktay ÜSTÜN – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı
Üye : Bekir POLAT – Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri
Üye : Mustafa ÇATALÇAM – Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Üye : Mustafa İLHAN – Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Üye : Mustafa AŞÇIOĞLU – Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Üye : Şinasi TOĞROL – Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

 

GÖREV VE YETKİLER

Etik Komisyonunun Görevi; – Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek. – Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak. – Etik uygulamaları değerlendirmek.

ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

KAMU GÖREVLİLERİN ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.